Економско-трговинска школа<br>Косовска Митровица

Економско-трговинска школа
Косовска Митровица

Финансијско-рачуноводствени техничар


Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

 Сврха квалификације: Обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја.

Стручне компетенције:

 • Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства
 • Обављање послова са књиговодственом документацијом
 • Обављање послова платног промета
 • Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге
 • Обављање финансијских послова
 • Припремање и израда обрачуна
 • Припремање и израда извештаја

Циљеви стручног образовања: Циљ стручног образовања за образовни профил финансијски администратор је оспособљавање ученика за обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентацију финансијских и пореских извештаја.

            Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.